Jelentkezés

Szintfelmérésre

A tanfolyamok kezdete előtt a jelentkezőknek egy ingyenes szintfelmérésen kell átesniük, ami szükség esetén két részből áll. Minden jelentkezőnek ki kell töltenie egy írásbeli szintfelmérő tesztet, amit elektronikus úton is el tudunk küldeni, ha az űrlap kitöltésével megadja elérhetőségét. Szóbeli szintfelmérésre csak akkor kerül sor, ha az írásbeli teszt eredménye 70% és 80 % közötti. 80% fölötti eredménnyel kezdhető el a kiválasztott tanfolyam.  70% alatti eredménynél más, alacsonyabb nyelvi szintet megkövetelő kurzusra teszünk javaslatot.

Tanfolyamra

A tanfolyamokra és a vizsgákra személyesen, telefonon vagy az Interneten keresztül lehet jelentkezni a jelentkezési lap kitöltésével. A jelentkezési lap alapján felnőttoktatási szerződést kötünk, amely pontosan jelöli a tanfolyam jellegét, helyét, időpontját és a fizetési feltételeket, és aminek szerves és elválasztahahtlan része többek között az alább található Általános Képzési Feltételek. Az aktuális díjakat és igénybe vehető kedvezményeket itt találja.

A rövidebb, 12, 20 és 30 órás tanfolyamok díját csak egyösszegben lehet befizetni. Készpénzes fizetés esetén a teljes tanfolyami díjat a beíratkozáskor kell kifizetni. Átutalás esetében az átutalt összegről szóló bizonylatot a beiratkozáskor kell bemutatni.

A hosszabb, 40 és 60 órás tanfolyamokat, valamint a vizsgák díját két részletben, a 80 órás tanfolyamokat pedig három részletben is be lehet fizetni. Amennyiben részletfizetés mellett dönt, úgy az első részletet a beíratkozáskor, a fennmaradó részlete(ke)t pedig a beíratkozást követő hónap(ok) 15.-ig kell befizetni.

Késedelem esetén a hivatalos banki alapkamat kétszeresét kell megfizetni.

A képzés folyamatossága érdekében a tanfolyami díj nem kerül visszafizetésre.

Jelentkezési lap

 

Általános Képzési Feltételek

Érvénybe lépett: 2014. szeptember1.

 

 1. Szintek és kompetenciák

 1.1.    Szintfelmérés

A képzésben résztvevő köteles részt venni a Precedens Kft. által biztosított ingyenes előzetes tudásfelmérésen. Ez alól kivételt képezhetnek a Precedens Kft. korábbi képzésben résztvevői, akik 12 hónapon belül jártak a tanfolyamra vagy estek át szintfelmérésen. Ha a képzésben résztvevő nem ért egyet a szintfelmérés eredményével, saját kérésre másik csoporthoz is csatlakozhat – ez alól kivételt csak a nyelvvizsga előkészítő tanfolyamok jelentenek – de a Precedens Kft. fenntartja magának a jogot, hogy ezt a kérést visszautasítsa vagy a tanfolyam kezdetétől számított két héten belül megváltoztassa, ha a képzésben résztvevő tudásszintje jelentősen eltér a csoport szintjétől. Ebben az esetben a képzésben résztvevő nem jogosult a tandíj visszatérítésére. Amennyiben a képzésben résztvevő saját kérésre iratkozik be egy csoportba, elveszíti a garanciához való jogot.

 1.2.    Szintváltoztatás

Amennyiben a képzésben résztvevő tudása alapján – ez lehet saját kérésre, vagy tanára kérésére – magasabb vagy alacsonyabb szintű csoportba kíván átiratkozni, ezt megteheti a tanfolyam első két hetében. Minden csoportváltásnál a Precedens Kft. köteles kikérni a képzésben résztvevőt tanító tanár véleményét és a képzésben résztvevő csak abban az esetben válthat szintet, ha az őt oktató tanár ezt szakmailag indokoltnak tartja.

 2.Tanfolyamok

2.1.    A tanfolyamok kezdete.

A Precedens Kft.. az általa meghirdetett tanfolyamokat a meghirdetett időben indítja – ez a Felnőttképzési Szerződésben kerül pontosításra – ha a tanfolyam létszáma eléri az adott minimumot. Amennyiben a tanfolyam jelentkezők hiányában nem indul, úgy a Precedens Kft. még a tanfolyam kezdete előtt értesíti képzésben résztvevőit telefonon, levélben vagy elektronikus levélben. Ebben az esetben a képzésben résztvevő átjelentkezhet egy másik – a szintjének megfelelő – csoportba, vagy elhalaszthatja a tanulmányait a következő félévre.

2.2.    A tanfolyamok helyszíne.

A Precedens Kft. az általa meghirdetett tanfolyamokat a meghirdetett helyszínen indítja – ez a Felnőttképzési Szerződésben kerül pontosításra. Amennyiben a tanfolyam nem indul az előzetesen meghirdetett helyszínen, úgy a Precedens Kft.. még a tanfolyam kezdete előtt értesíti képzésben résztvevőit telefonon, levélben vagy elektronikus levélben. Ebben az esetben a Precedens Kft. átirányítja a képzésben résztvevőt egy azonos szintű és időbeosztású tanfolyamra, egy közeli helyszínen. Ha a Precedens Kft. nem tud ilyen tanfolyamot biztosítani, akkor a képzésben résztvevő a tanfolyami díj teljes összegének visszatérítésére jogosult.

2.3.    A tanórák hossza

Egy tanóra 45 perc hosszú. Dupla órák között nincsen szünet, 3 illetve 4 órás tanfolyamok között pedig 15 perc szünet tartható.

2.4.    Csoportlétszám.

Minimum csoportlétszám 1 fő, a maximum csoportlétszám 12 fő. A honlapon meghirdetett feltételekkel indított lakossági tanfolyamok minimum létszáma 4 fő. Amennyiben a képzésben résztvevők alacsonyabb létszámú csoportban vagy egyéni képzésben kívánnak részt venni, ezt emeltebb óradíj fejében ezt megtehetik.

 2.5.    A tanfolyam díja tartalmazza:

2.5.1.        ingyenes szintfelmérést

2.5.2.        a választott tanfolyam tanóráinak díját

2.5.3.        a programmodul-záróvizsgát és annak javításának díját

        2.5.4.        az ingyenes tananyagot. Egy képzésben résztvevő csak egyszer kaphat egy szintre ingyenes tananyagot. Ha a tananyag elvész, eltűnik, megrongálódik stb., azaz a képzésben résztvevő nem rendelkezik vele, a képzésben résztvevő felelőssége azt saját költségére pótolni.

2.6.    A tanfolyam díja nem tartalmazza:

2.6.1.        a Cambridge ILEC, PROFEX és TOLES tanfolyamoknál a tankönyv árát

2.6.2.        az esetleges Cambridge ILEC, PROFEX és TOLES nyelvvizsga díját.

2.7.    Teljesítményértékelés

A tanfolyam ideje alatt az oktató jelenléti ívet vezet és folyamatos visszajelzéseket ad (szóban) a képzésben résztvevő a fejlődéséről. A tanfolyam végén a képzésben résztvevő programmodul-záróvizsgát írhat, amelynek 60%-os teljesítése és az órák legalább 90%-án való részvétel esetén a Precedens Kft. az elvégzett tanfolyamról tanúsítványt ad. Amennyiben a képzésben résztvevő a tanúsítvány megszerzéséhez szükséges feltételeknek nem vagy csak részben tesz eleget, de az adott tudásszint anyagát elsajátította, tanára javaslata alapján léphet csak magasabb szintre.

2.8.    A javasolt nyelvvizsgaszervező intézmények:

2.8.1.        Mivel a Precedens Kft. a TOLES (Test of Legal English Skills) vizsgák akkreditált vizsgahelye, ezért elsősorban a Precedens Kft.-t javasoljuk

2.8.2.        Cambridge ILEC (International Legal English Certificate) – A British Council és a Precedens Kft. közti megállapodás értelmében a képzésben résztvevőinek a British Council budapesti tagszervezetét javasoljuk.

3. Információk, kedvezmények és lemondás

 3.1.    Kedvezmények

Egy tanfolyamra csak egyfajta kedvezmény vehető igénybe. Abban az esetben, ha egy tanfolyamra több kedvezmény lenne érvényes, azt külön jelzi a Precedens Kft.. Akciós áron meghirdetett tanfolyamokra nem vehető igénybe kedvezmény. A képzésben résztvevő a kedvezményekkel és akciókkal járó árengedményeket csak a Precedens Kft. által meghirdetett időszakokban érvényesítheti.

3.2.    A képzésben résztvevők tájékoztatása

A képzésben résztvevők a tanfolyam részleteiről a Felnőttképzési Szerződés aláírását és a tanfolyam díjának befizetését követően kapnak pontos visszaigazolást. A képzésben résztvevőt érintő egyéb kérdésekről a képzésben résztvevő elektronikus levélben vagy telefonon kap tájékoztatást.

3.3.    Számlázás

A Precedens Kft. a képzésben résztvevő által közölt adatok felhasználásával állítja ki a számlát. A képzésben résztvevő a Felnőttképzési Szerződés aláírásával, büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy az általa közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Minden esetleges kárért, ami a képzésben résztvevő által közölt adatok hibássága miatt keletkezik, a Precedens Kft. felelősségre nem vonható.

3.4.    A képzésben résztvevő adatainak nyilvántartása

A Precedens Kft. a képzésben résztvevői adatait és a Felnőttképzési Szerződést 5 éven át megőrzi. A képzésben résztvevők adatait a Precedens Kft.. bizalmasan kezeli, harmadik félnek nem szolgáltatja ki és csak saját tanfolyamszervezési céljaira használja fel.

3.5.    Jelentkezés a következő tanfolyamra

A Precedens Kft. biztosítja képzésben résztvevői számára a folyamatos nyelvtanulás lehetőségét. Ennek feltétele, hogy a képzésben résztvevő a megadott határidő lezártáig jelentkezzen a következő tanfolyamra és be is fizesse annak díját. Amennyiben a képzésben résztvevő ezen feltételek bármelyikének nem tesz eleget, akkor a Precedens Kft. nem tudja garantálni a képzésben résztvevő helyét a csoportban.

 3.6.    Lemondási feltételek

 Amennyiben a képzésben résztvevő lemondja a tanfolyamot annak megkezdése előtt, akkor a Precedens Kft. a tanfolyam díjának 20%-át megtartja kezelési költségként.

Ha a tanfolyamkezdés után bármilyen, a nyelviskolán kívül eső okból a képzésben résztvevő kimarad, a nyelviskolával szemben semmilyen követeléssel nem élhet, és részletfizetéssel történő fizetése esetén a még ki nem fizetett részletek továbbra is esedékesek maradnak, azokat a felnőttképzési vagy a megbízási szerződésében meghatározott időpontokban továbbra is ki kell fizetni.

Vis maior esetén (orvosi igazolással igazolt súlyos betegség, 3 hónapot meghaladó igazolt hirtelen külföldi utazás) a képzésben résztvevő a meg nem kezdett tanfolyam tandíját visszakaphatja, a kezelési költség, azaz 20 %, levonásával, vagy egy félévvel halaszthatja a tanfolyam megkezdését. Mindkét eset akkor lép életbe, ha a képzésben résztvevő a tanfolyam első napját megelőző munkanap este 8 óráig a vis maior tényét a Precedens Kft. ügyfélszolgálata felé tértivevényes ajánlott levélben jelzi. Halasztás esetén a Precedens Kft. nem tudja garantálni az azonos szintű és/vagy időbeosztású csoport biztosítását, így ennek kockázatát a képzésben résztvevő vállalja.

 3.7.    Ezen szerződés felmondása, szerződésszegés esetén

Bármilyen panasz esetén a pénzvisszafizetés feltétele az eredeti számla és szerződések megléte.

Amennyiben a képzésben résztvevő magatartásával veszélyezteti vagy jelentősen zavarja a tanfolyam megtartását vagy annak résztvevőit vagy nem tesz eleget a részletfizetési szerződésben foglaltaknak vagy a Precedens Kft. tulajdonában kárt tesz esetleg a Btk-ba ütköző cselekményt követ el, akkor a Precedens Kft. ezen szerződést azonnali hatállyal felmondja. Ezen esetekben a Precedens Kft. kötelezheti a képzésben résztvevőt kárának megtérítésére, valamint ha a szerződés fent említett okokból kerül felmondásra, a tanfolyam díjának visszatérítésére nincs lehetőség.

Amennyiben a Precedens Kft. képzési tevékenysége ellehetetlenülése folytán a képzésben résztvevőnek vagy a szolgáltatás igénybe vevőjének kára keletkezik, a Precedens Kft. köteles a képzésben részt vevőnek az ebből fakadó kárát megtéríteni.

 4. Észrevételek és pannaszkezelési rendszer

4.1. Észrevételek és panaszok

Amennyiben a képzésben résztvevő nem elégedett a Precedens Kft. munkájával vagy szolgáltatásaival esetleg munkatársai munkájával, akkor észrevételekkel vagy panasszal élhet az ügyfélszolgálaton írásban, szóban, telefonon, vagy e-mailben a Képzésben résztvevői reklamáció jegyzőkönyvének kitöltésével. Amennyiben a panaszokat a Precedens Kft. nem a képzésben résztvevőnek megfelelő módon orvosolja, a képzésben résztvevő a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság fordulhat.